Vastuullisuus HL Group Oy:ssä

HL Groupista on rakentunut viime vuosien aikana kansainvälinen toimija ja lisäarvon tuottaja perinteisen tukkukaupan ohella. Päivittäiset toimemme ja päätöksenteko ovat uudenlaisten, jatkuvasti lisääntyvien haasteiden edessä. Muuttuvassa maailmassa haasteiden määrä tulee tulevaisuudessa lisääntymään, joten on tärkeää, että yrityksessämme on selkeästi määritelty ne suuntaviivat, joiden puitteissa erilaisissa tilanteissa toimimme.

HL Groupin toimintaohjeet ja menettelytapaperiaatteet koskevat koko henkilöstöämme. Jokaisen työntekijämme tulee tuntea periaatteet niin hyvin, että hän voi jatkuvasti toteuttaa ja noudattaa niitä omassa työssään. Toimintaohjeen toteuttamisen tukemiseksi päivittäisessä työssä on myös laadittu tarkempia toimintokohtaisia ohjeita.

Edellytämme myös sidosryhmiltämme, kuten esimerkiksi toimittajiltamme, vastuullisen toiminnan periaatteiden noudattamista – aivan kuten mekin noudatamme.

HL Groupin arvot – kunnioitus, sitoutuminen, yksinkertaisuus, kannattavuus ja hauskuus – ovat kaiken toimintamme kulmakivet. Vastuullisuus, lakien noudattaminen ja eettiset periaatteemme yhdistettynä yrityksemme arvoihin muodostavat ne puitteet, joiden rajoissa toimimme, emmekä tingi niistä periaatteista. Toimintaohjeen ja muiden periaatteidemme tarkoituksena on paitsi olla osa yrityksemme päivittäistä toimintaa, myös edistää yrityksemme ja muiden sidosryhmiemme pitkän aikavälin etuja.

Sitoutuminen vilpittömään toimintaan ja rehellisyyteen

Olemme sitoutuneet noudattamaan jokaisessa yksikössämme ja kaikissa toiminnoissamme yhteiskunnan lakeja ja säädöksiä sekä paikallisia vaatimuksia. Toimimme korkeiden eettisten periaatteiden mukaisesti kaikessa mitä teemme.

Arvojemme mukaisesti kunnioitamme toisiamme, asiakkaitamme, toimittajiamme, kilpailijoitamme sekä kaikkia muita sidosryhmiämme. Emme anna sidosryhmillemme katteettomia lupauksia, joilla voisimme vääristäen edesauttaa (liike)toimintaamme. Tiedotamme myös mm. asiakkaitamme tuotteisiin liittyvistä lainsäädännön vaatimuksista, kuten varastointiin liittyvistä ohjeista ja kuluttajamyynnin mahdollisista rajoituksista.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Ihonväristä, iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, poliittisesta asenteesta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta, luonteesta, tavoista, mielipiteistä, sosiaalisesta asemasta, jne. riippumatta kunnioitamme toisiamme ja kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti. Emme salli fyysistä emmekä henkistä väkivaltaa, työpaikkakiusaamista emmekä minkäänlaista seksuaalista tai verbaalista ahdistelua. Varmistamme näiden asioiden noudattamisen henkilöstömme keskuudessa myös henkilöstöhallinnon ohjelmien avulla, kuten päihdeohjelma, tasa-arvosuunnitelma ja työkyvyn tukemisen malli.

Emme hyväksy missään olosuhteissa lapsityövoimaa, asemasta johtuvaa vallankäyttöä, epätasa-arvoista tai muutoin henkilön ominaisuuksista johtuvaa eriarvoista kohtelua. Jokaisella HL Groupin työntekijällä on velvollisuus puuttua mahdollisesti havaitsemiinsa edellä mainittuihin epäkohtiin.

Henkilöstömme kunnioittaa toistemme eriäviä näkemyksiä ja tapoja tehdä töitä, ja käytämme näitä erilaisuuksia vahvuuksinamme. Rohkaisemme toisiamme tuomaan esille aloitteita työympäristömme parantamiseksi. Kannustamme myös toisiamme kehittymään ihmisinä ja työntekijöinä, sillä uskomme sen edesauttavan yrityksemme menestystä tulevaisuudessa.

Terveys ja turvallisuus

Toimimme turvaohjeiden mukaan, käytämme ohjeistettuja turvavälineitä ja varmistamme kanssatyöntekijöidemme työturvallisuuden. Huolehdimme turvallisesta ja terveellisestä työympäristöstä ja teemme ennakoivasti töitä sen eteen.

Meillä on velvollisuus varmistaa myös HL Groupin tiloissa asioivien sidosryhmiemme turvallisuus. Lisäksi tiedotamme asiakkaitamme tuotteiden turvalliseen käyttöön liittyvistä asioista.

Eturistiriidat

HL Groupin henkilöstö ei anna tai ota vastaan lahjoja, palveluksia tai vieraanvaraisuutta, jotka voisivat vaikuttaa kykyymme arvioida yrityksemme asioita riippumattomasti. Vain vaatimattomia ja arvoltaan nimellisiä lahjoja tai vieraanvaraisuutta voidaan antaa tai ottaa vastaan tässä ohjeessa mainittujen tiukkojen ehtojen mukaisesti.

Korruptio ja lahjonta

Emme hyväksy missään muodossa korruptiota tai lahjontaa ja pyrimme ennaltaehkäisemään tilanteita, joissa sellainen olisi mahdollista. Me emme anna, tarjoa, ota vastaan tai pyydä lahjuksia kuten rahaa, emmekä harjoita korruptiota sopimuksen/kauppojen syntymisen edellytyksenä – tästä emme tingi missään olosuhteissa. Me emme myöskään anna lahjuksia tai harjoita korruptiota vaikuttaaksemme viranomaisten tai muiden sidosryhmien toimintaan.

Luottamuksellisuus

Toimimme lojaalisti sekä sidosryhmiämme että yritystämme kohtaan.

Emme anna yrityksemme, sidosryhmiemme tai henkilöstömme luottamuksellisia tietoja eteenpäin. Yrityksemme luottamuksellisiksi tiedoiksi laskemme kaikki ne tiedot, joita ei ole yrityksestämme julkisesti saatavilla. Säilytämme luottamuksellisia tietoja huolellisesti ja tarvittaessa hävitämme ne niin, että luottamuksellisuus ei missään vaiheessa vaarannu.

Kilpailu ja rehti liiketoiminta

Noudatamme kilpailulakeja ja kilpailulainsäädäntöä. Vältämme tilanteita, jotka voitaisiin todeta lainvastaiseksi kilpailunrajoittamiseksi. Emme levitä tarkoituksellisesti kilpailijoistamme virheellistä tietoa markkinoille emmekä myöskään vaihda kilpailijoidemme kanssa arkaluontoisia tietoja, jotka voitaisiin tulkita kilpailulakien vastaisiksi.

Vastuullinen hankinta

Edellytämme toimittajiemme noudattavan vastuullisen toiminnan periaatteita, aivan kuten mekin noudatamme. Nämä periaatteet ovat yksiselitteisiä, kun muodostamme tai harjoitamme liiketoimintaa ja yhteistyötä. Edellytämme myös, että toimittajamme jalkauttavat tässä toimintaohjeessa mainittuja vaatimuksia ja periaatteita eteenpäin omissa toimitusketjuissaan.

Ympäristön huomioiminen

Sitoudumme noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ja huomioimaan ympäristönäkökulmat kaikissa toiminnoissamme. Valitsemme tuotevalikoimaamme mahdollisimman turvallisia ja myrkyttömiä vaihtoehtoja ja kehitämme logistiikkaa ja varastointia tehostavia palvelumalleja. Noudatamme myös ympäristöön ja kemikaalien käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä ja koulutamme henkilöstöä näihin liittyvissä asioissa. Vähennämme ympäristökuormitusta tehostamalla energiankäyttöä toimipisteissämme, minimoimalla tuotehävikkiä sekä huolehtimalla jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä.

Mahdolliset epäkohdat

Jokaisella HL Groupin työtekijällä on velvollisuus tuntea yrityksen toimintaohjeet ja niihin liittyvät tarkemmat ohjeet, sekä noudattaa niitä. Työntekijä on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista epäkohdista esimiehelleen tai yrityksen johdolle.